آرمان تحلیل

سر خط اخبار
آرمان تحلیلاخباربررسی صورت های مالی پترول

بررسی صورت های مالی پترول

۱۶ مرداد ۱۴۰۰ ۰۴:۴۰

پترول


صورت‌هاي مالي  سال مالي منتهي به 1400/02/31 ( حسابرسي شده) شرکت گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان

 
 ▪️ شرکت گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان در دوره 12 ماهه منتهي به 1400/02/31 به ازاي هر سهم 4,680 ريال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 870% افزايش داشته است.
 
 ▪️ «پترول» با سرمايه ثبت شده 20,000,000 ميليون ريال طي عملکرد 12 ماهه منتهي به 1400/02/31 مبلغ 93,609,739 ميليون ريال سود محقق کرده است.

 

گزارش فعاليت ماهانه دوره 1 ماهه منتهي به 1400/04/31

▪️ شرکت گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان طي عملکرد 1 ماهه منتهي به 1400/04/31 از محل واگذاري سهام درآمدي حاصل نکرده است.

▪️ پترول با سرمايه ثبت شده 25,000,000 ميليون ريال طي عملکرد 2 ماهه سال مالي منتهي به 1401/02/31 از محل سود سهام محقق شده 5,784,149 ميليون ريال درآمد داشته است.


▪️ شرکت در انتهاي تير ماه چندين شرکت با بهاي تمام شده 14,647,353 ميليون ريال در پرتفوي بورسي خود داشته که با رشد 852% به مبلغ 139,470,486 ميليون ريال رسيده است.

نرخ لحظه ای بازار

آخرین نرخ هاتغییرات

محصولات پتروشیمی

فوب فارسهفتگی - دلارتغییرات

PVC۲۱۷۲+۰.۲۸٪

PP۱۴۴۱+۱.۹۸٪

PEسنگین۹۷۵+۲.۸۵٪

PE سبک۱۳۱۶+۹.۱۲٪

PE خطی۱۲۳۱+۲.۰۷٪

اوره گرانوله۳۷۹+۲.۱۶٪

اوره پریل۳۸۵+۱.۵۸٪

متانول۲۸۵+۳.۶۴٪

اتیلن گلایکل۷۴۱+۱.۳۷٪