آرمان تحلیل

سر خط اخبار
آرمان تحلیلاخبارارزش گذاری آریا ساسول توسط شرکت آرمان آتی

ارزش گذاری آریا ساسول توسط شرکت آرمان آتی

۷ خرداد ۱۳۹۹ ۱۰:۵۵

ارزش گذاری آریا ساسول توسط شرکت آرمان آتی

شرکت پلیمر آریا ساسول بعد از ارزش گذاری توسط شرکت آرمان آتی در بورس پذیرفته شده و عرضه شد.
 

نرخ لحظه ای بازار

آخرین نرخ هاتغییرات

محصولات پتروشیمی

فوب فارسهفتگی - دلارتغییرات

PVC۱۳۴۹+۰.۸۲٪

PP۱۳۵۸+۷.۶۱٪

PEسنگین۸۵۷+۱.۳۰٪

PE سبک۱۱۹۹+۰.۴۲٪

PE خطی۹۸۵+۱.۱۳٪

اوره گرانوله۲۰۱-۷.۸۰٪

اوره پریل۲۰۷+۰.۹۸٪

متانول۲۳۲-۷.۹۴٪

اتیلن گلایکل۵۴۲+۰.۷۴٪