آرمان تحلیل

سر خط اخبار
آرمان تحلیلاخباردارمد خمحور قبل 133% افزایش داشته است

دارمد خمحور قبل 133% افزایش داشته است

۱۸ شهریور ۱۳۹۹ ۰۹:۴۴

شرکت تولید محور خودرو طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/05/31 معادل 259,905 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 133% افزایش داشته است.

 شرکت تولید محور خودرو طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/05/31 معادل 259,905 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 133% افزایش داشته است.

«خمحور» با سرمایه ثبت شده 420,741 میلیون ریال طی عملکرد پنج ماهه سال مالی منتهی به 1399/05/31 مبلغ 1,186,065 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 129% رشد داشته است

نرخ لحظه ای بازار

آخرین نرخ هاتغییرات

محصولات پتروشیمی

فوب فارسهفتگی - دلارتغییرات

PVC۱۸۰۶+۰.۰۰٪

PP۱۴۲۵-۵.۷۵٪

PEسنگین۹۷۵-۰.۶۱٪

PE سبک۱۲۴۲-۰.۷۲٪

PE خطی۱۱۹۴-۰.۶۷٪

اوره گرانوله۲۸۰+۰.۰۰٪

اوره پریل۳۱۰+۸.۷۷٪

متانول۲۵۰+۲.۴۶٪

اتیلن گلایکل۷۷۱-۲.۵۳٪