آرمان تحلیل

سر خط اخبار
آرمان تحلیلاخبارگزارش مالی 11 شرکت بیمه ای

گزارش مالی 11 شرکت بیمه ای

۱۵ مهر ۱۳۹۹ ۰۵:۴۱

 

بیمه دی (ودی): شرکت بیمه دی طی عملکرد یک ماهه شهریور از محل فروش حق بیمه ۲۴۱,۰۹۰ میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به عملکرد یک ماهه مشابه سال قبل ۲۴ درصد کاهش داشته است. شرکت در این ماه تراز منفی ۵۲ درصد را ثبت کرده است.

ودی با سرمایه ثبت شده ۲۵۰ میلیارد تومان طی عملکرد ۶ ماهه سال مالی منتهی به پایان سال‌جاری از محل فروش حق بیمه ۱,۱۴۶,۲۶۶ میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۶ درصد افزایش داشته است. این شرکت طی عملکرد تجمیعی تراز منفی ۵۷ درصد را ثبت کرده است.

بیمه سامان (بساما)‌: شرکت بیمه سامان طی عملکرد یک ماهه شهریور از محل فروش حق بیمه ۲/ ۵۰ میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به عملکرد یک ماهه مشابه سال قبل ۱۲۷ درصد افزایش داشته است. این شرکت در این ماه تراز مثبت ۱۴۳ درصد را ثبت کرده است. بساما با سرمایه ثبت شده ۱۷۵ میلیارد تومان طی عملکرد ۶ ماهه سال مالی منتهی به پایان سال‌جاری از محل فروش حق بیمه ۴/ ۹۳ میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۹ درصد افزایش داشته است. شرکت طی عملکرد تجمیعی تراز مثبت ۱۴۲ درصد را ثبت کرده است.

بیمه کوثر (کوثر): شرکت بیمه کوثر طی عملکرد یک ماهه شهریور از محل فروش حق بیمه ۷/ ۸۳ میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به عملکرد یک ماهه مشابه سال قبل ۳۸ درصد افزایش داشته است. شرکت در این ماه تراز مثبت ۲۰۸ درصد را ثبت کرده است. کوثر با سرمایه ثبت شده ۳۵۲ میلیارد تومان طی عملکرد ۶ ماهه سال مالی منتهی به پایان سال‌جاری از محل فروش حق بیمه ۱۵۶ میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۹ درصد افزایش داشته است. شرکت طی عملکرد تجمیعی تراز مثبت ۱۱۲ درصد را ثبت کرده است.

بیمه تجارت نو (بنو)‌: شرکت بیمه تجارت نو طی عملکرد یک ماهه شهریور از محل فروش حق بیمه ۲/ ۳۰ میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به عملکرد یک ماهه مشابه سال قبل ۴۰درصد افزایش داشته است. شرکت در این ماه تراز مثبت ۳۳۸ درصد را ثبت کرده است. بنو با سرمایه ثبت شده ۱۵۷ میلیارد تومان طی عملکرد ۶ ماهه سال مالی منتهی به پایان سال‌جاری از محل فروش حق بیمه ۱۰۵ میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۹ درصد افزایش داشته است. شرکت طی عملکرد تجمیعی تراز مثبت ۳۲۷ درصد را ثبت کرده است

بیمه ملت (ملت)‌: شرکت بیمه ملت طی عملکرد یک ماهه شهریور از محل فروش حق بیمه ۳/ ۷۳ میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به عملکرد یک ماهه مشابه سال قبل ۳۸ درصد افزایش داشته است. شرکت در این ماه تراز مثبت ۲۷۷ درصد را ثبت کرده است. ملت با سرمایه ثبت شده ۲۸۵ میلیارد تومان طی عملکرد ۶ ماهه سال مالی منتهی به پایان سال‌جاری از محل فروش حق بیمه ۶/ ۷ میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل یک درصد افزایش داشته است. شرکت طی عملکرد تجمیعی تراز مثبت ۱۷۵ درصد را ثبت کرده است

بیمه نوین (نوین)‌: شرکت بیمه نوین طی عملکرد یک ماهه شهریور از محل فروش حق بیمه ۴ میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به عملکرد یک ماهه مشابه سال قبل ۴۶ درصد افزایش داشته است. شرکت در این ماه تراز مثبت ۱۸ درصد را ثبت کرده است. نوین با سرمایه ثبت شده ۱۵۰ میلیارد تومان طی عملکرد ۶ماهه سال مالی منتهی به پایان سال‌جاری از محل فروش حق بیمه ۱۵۱میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۰ درصد افزایش داشته است. شرکت طی عملکرد تجمیعی تراز مثبت ۱۵۰ درصد را ثبت کرده است

بیمه اتکایی ایرانیان(اتکای)‌: شرکت بیمه اتکایی ایرانیان طی عملکرد یک ماهه  شهریور از محل فروش حق بیمه ۵/ ۲ میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به عملکرد یک ماهه مشابه سال قبل ۲۶۴درصد افزایش داشته است. شرکت در این ماه تراز مثبت ۱۷ درصد را ثبت کرده است. اتکای با سرمایه ثبت شده ۳۲۵ میلیارد تومان طی عملکرد ۹ ماهه سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه از محل فروش حق بیمه ۶/ ۷ میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۴ درصد افزایش داشته است. شرکت طی عملکرد تجمیعی تراز مثبت ۲۲۳ درصد را ثبت کرده است.

بیمه زندگی خاورمیانه (بخاور)‌: شرکت بیمه زندگی خاورمیانه طی عملکرد یک ماهه شهریور از محل فروش حق بیمه ۸/ ۱ میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به عملکرد یک ماهه مشابه سال قبل ۴۵ درصد افزایش داشته است. شرکت در این ماه تراز مثبت ۱۱۲۷ درصد را ثبت کرده است. بخاور با سرمایه ثبت شده ۱۲۰میلیارد تومان طی عملکرد ۶ ماهه سال مالی منتهی به پایان سال‌جاری از محل فروش حق بیمه ۷/ ۵ میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۱ درصد افزایش داشته است. شرکت طی عملکرد تجمیعی تراز مثبت ۱۱۰۷ درصد را ثبت کرده است.

بیمه ما (ما)‌: شرکت بیمه ما طی عملکرد یک ماهه شهریور از محل فروش حق بیمه ۳۰میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به عملکرد یک ماهه مشابه سال قبل ۴۷ درصد افزایش داشته است. شرکت در این ماه تراز مثبت ۱۲۹ درصد را ثبت کرده است (ما) با سرمایه ثبت شده ۱۵۰ میلیارد تومان طی عملکرد ۶ ماهه سال مالی منتهی به پایان سال‌جاری از محل فروش حق بیمه ۱,۱۶۵,۴۶۸ میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۸ درصد افزایش داشته داشته است. شرکت طی عملکرد تجمیعی تراز مثبت ۱۲۵ درصد را ثبت کرده است.

بیمه پارسیان (پارسیان): شرکت بیمه پارسیان طی عملکرد یک ماهه شهریور از محل فروش حق بیمه ۱۱۱ میلیارد تومان  درآمد داشته  که نسبت به عملکرد یک ماهه مشابه سال قبل ۱۰۱ درصد افزایش داشته است. شرکت در این ماه تراز مثبت ۲۵۴ درصد را ثبت کرده است. پارسیان با سرمایه ثبت شده ۴۰۰ میلیارد تومان  طی عملکرد ۶ ماهه سال مالی منتهی به پایان سال‌جاری  از محل فروش حق بیمه ۳۲۵ میلیارد تومان  درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۹ درصد افزایش داشته است. شرکت طی عملکرد تجمیعی تراز مثبت ۱۱۱ درصد را ثبت کرده است.

بیمه پاسارگاد (بپاس): شرکت بیمه پاسارگاد طی عملکرد یک ماهه شهریور از محل فروش حق بیمه ۱۱۰  میلیارد تومان  درآمد داشته  که نسبت به عملکرد یک ماهه مشابه سال قبل ۶۰ درصد افزایش داشته است. شرکت در این ماه تراز مثبت ۳۰۲ درصد را ثبت کرده است.

بپاس با سرمایه ثبت شده ۱۰۲۰  میلیارد تومان  طی عملکرد ۶ ماهه سال مالی منتهی به پایان سال‌جاری  از محل فروش حق بیمه ۵۶۳  میلیارد تومان  درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۳ درصد  افزایش داشته است. شرکت طی عملکرد تجمیعی تراز مثبت ۳۵۷ درصد را ثبت کرده است.

نرخ لحظه ای بازار

آخرین نرخ هاتغییرات

محصولات پتروشیمی

فوب فارسهفتگی - دلارتغییرات

PVC۱۸۰۹+۰.۰۰٪

PP۱۲۶۰-۰.۲۴٪

PEسنگین۹۳۹-۱.۰۵٪

PE سبک۱۱۷۵-۱.۵۹٪

PE خطی۱۱۰۵-۱.۵۲٪

اوره گرانوله۳۲۷+۴.۸۱٪

اوره پریل۳۶۰+۵.۲۶٪

متانول۲۴۶+۰.۴۱٪

اتیلن گلایکل۷۰۹-۸.۱۶٪