آرمان تحلیل

سر خط اخبار
آرمان تحلیلمطالب تحلیلیتحلیل نماد: غگرجی و زاگرس

تحلیل نماد: غگرجی و زاگرس

۱۳ بهمن ۱۳۹۹ ۰۵:۴۳

تحلیل نماد: غگرجی و زاگرس y'v[d ch'vs

شرکت‌های «زاگرس» و «غگرجی» گزارش عملکرد یک ماهه خود را منتشر کردند.

«غگرجی»

شرکت بیسکویت گرجی در دوره منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹، در مقایسه با دوره ۹ ماهه سال گذشته افزایش ۱۶ درصد درآمدهای عملیاتی، افزایش ۳۰ درصد سود عملیاتی، افزایش ۴۶ درصد سود خالص، افزایش ۳۰ درصد دارایی‌ها و افزایش ۵۴ درصد سود انباشته داشته است.

براساس صورت‌های مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹، سرمایه شرکت بیسکویت گرجی ۷۵۰ میلیارد ریال است و این شرکت تعداد ۷۵۰ میلیون برگه سهم منتشر کرده است.

درآمدهای عملیاتی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به آذر ۹۹ مبلغ ۲ هزار و ۴ میلیارد و ۷۰۹ میلیون ریال و هزینه های عملیاتی نیز مبلغ یک هزار و ۵۵۲ میلیارد و ۸۹۶ میلیون ریال است.

بخش اعظم درآمدهای شرکت از طریق فعالیت های عملیاتی و سرمایه گذاری است.

سهامدار اصلی شرکت عبارت است از:

شرکت پاکنام تولید گستر (۴۳.۰۹ درصد)

نکات با اهمیت گزارش شرکت بیسکویت گرجی در دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته به شرح زیر است:

    افزایش ۱۶ درصد درآمدهای عملیاتی

    افزایش ۳۰ درصد سود عملیاتی

    افزایش ۴۶ درصد سود خالص

    افزایش ۳۰ درصد دارایی‌ها

    افزایش ۵۴ درصد سود انباشته

    افزایش ۳۵ درصد حقوق مالکانه

    افزایش حاشیه سود خالص از ۱۸.۰۷ درصد به ۲۸.۶۱ درصد

    کاهش بازده دارایی از ۴۲.۰۷ درصد به ۴۱.۰۵ درصد

    کاهش بازده حقوق صاحبان سهام ۸۲.۶۰ درصدبه ۶۷.۹۴ درصد

«زاگرس»

شرکت پتروشیمی زاگرس در دوره منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹، در مقایسه با دوره ۹ ماهه سال گذشته افزایش ۵۸ درصد درآمدهای عملیاتی، افزایش ۸۶ درصد سود عملیاتی، افزایش ۸۶ درصد سود خالص، افزایش ۷۷ درصد دارایی ها و افزایش ۸۰ درصد سود انباشته داشته است.

براساس صورت‌های مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹، سرمایه شرکت پتروشیمی زاگرس ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال است و این شرکت تعداد ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون برگه سهم منتشر کرده است.

درآمدهای عملیاتی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به آذر ۹۹ مبلغ ۱۰۳ هزار و ۴۶۱ میلیارد و ۸۱ میلیون ریال و هزینه های عملیاتی نیز مبلغ ۴۱ هزار و ۱۰۵ میلیارد و ۹۰۳ میلیون ریال است.

۹۶ درصد از درامد شرکت حاصل از فعالیت صادراتی و ۴ درصد حاصل فروش داخلی است.

شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان (۳۳.۹ درصد)، شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا (۱۹.۱۶ درصد)، شرکت گروه صنعتی شیمی پوشینه (۱۷.۷ درصد) و شرکت الیاف صنعتی مروارید (۱۵.۸ درصد)

نکات با اهمیت گزارش شرکت پتروشیمی زاگرس در دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته به شرح زیر است:

    افزایش ۵۸ درصد درآمدهای عملیاتی

    افزایش ۸۶ درصد سود عملیاتی

    افزایش ۸۶ درصد سود خالص

    افزایش ۷۷ درصد دارایی ها

    افزایش ۸۰ درصد سود انباشته

    افزایش ۷۴ درصد حقوق مالکانه

    افزایش حاشیه سود ناخالص از ۵۶.۲ درصد به ۵۶.۹ درصد

    افزایش حاشیه سود عملیاتی از ۳۹ درصد به ۴۷ درصد

    افزایش حاشیه سود خالص از ۳۹ درصد به ۴۶ درصد

    افزایش بازده دارایی از ۶۸ درصدبه ۸۵ درصد

    افزایش بازده حقوق صاحبان سهام ۹۴ درصد به ۱۴۵ درصد

نرخ لحظه ای بازار

آخرین نرخ هاتغییرات

محصولات پتروشیمی

فوب فارسهفتگی - دلارتغییرات

PVC۱۹۷۱+۱.۷۶٪

PP۱۲۶۲-۱.۶۴٪

PEسنگین۹۶۳+۰.۹۴٪

PE سبک۱۲۰۳+۳.۱۷٪

PE خطی۱۱۰۱-۰.۳۶٪

اوره گرانوله۳۷۳+۰.۲۷٪

اوره پریل۳۸۳+۰.۰۰٪

متانول۲۵۷+۲.۳۹٪

اتیلن گلایکل۶۹۳-۱.۱۴٪