آرمان تحلیل

سر خط اخبار
آرمان تحلیلاخبارتحلیل تکنیکال نماد:پتایر

تحلیل تکنیکال نماد:پتایر

۲۸ بهمن ۱۳۹۹ ۱۰:۴۶

تحلیل تکنیکال پتایر

تحلیل پتایر

پتایر با توجه به شیب منفی JTI و همچنین OSC در موج 4 (اصلاحی) قرار دارد و دو محدوده حمایتی 470 و 450 میتوانند نقاط اتمام این موج اصلاحی و شروع موج پنجم صعودی باشند. با توجه به عدد PTI(47) موج صعودی بعدی میتواند از سقف قبلی عبور کرده و هدف 700 را در میان مدت نشانه بگیرد.

نرخ لحظه ای بازار

آخرین نرخ هاتغییرات

محصولات پتروشیمی

فوب فارسهفتگی - دلارتغییرات

PVC۱۳۴۹+۰.۸۲٪

PP۱۳۵۸+۷.۶۱٪

PEسنگین۸۵۷+۱.۳۰٪

PE سبک۱۱۹۹+۰.۴۲٪

PE خطی۹۸۵+۱.۱۳٪

اوره گرانوله۲۰۱-۷.۸۰٪

اوره پریل۲۰۷+۰.۹۸٪

متانول۲۳۲-۷.۹۴٪

اتیلن گلایکل۵۴۲+۰.۷۴٪