آرمان تحلیل

سر خط اخبار
آرمان تحلیلاخبارمروری بر عملکرد "شبندر"

مروری بر عملکرد "شبندر"

۱۸ فروردین ۱۴۰۰ ۰۴:۵۱

شرکت پالایشگاه نفت بندر عباس در دوره منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹، در مقایسه با دوره ۹ ماهه سال گذشته افزایش ۲ درصد درآمدهای عملیاتی، افزایش ۶۹ درصد سود عملیاتی، افزایش ۷۳ درصد سود خالص، افزایش ۳۹ درصد دارایی ها و افزایش ۳۷۶ درصد سود انباشته داشته است.

به گزارش آرمان تحلیل پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، P/E سهم شرکت پالایشگاه نفت بندر عباس برابر با ۱۲.۶ است که در مقایسه با P/E صنعت که برابر ۱۴.۱ است، از ریسک بالاتری برخوردار است.

 سود خالص این شرکت در ۹ ماهه منتهی به آذر ۹۹ مبلغ ۷۳۳۶ میلیارد تومان است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۷۳ درصد داشته است.

سود هر سهم پس از کسر مالیات "شبندر" در ۹ماهه منتهی به اذر ۹۹ مبلغ ۱۹۹۷ ریال است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۷۳ درصد داشته است.

نکات با اهمیت گزارش شرکت پالایشگاه نفت بندر عباس در دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته به شرح زیر است:

افزایش ۲ درصد درآمدهای عملیاتی

افزایش ۶۹ درصد سود عملیاتی

افزایش ۷۳ درصد سود خالص

افزایش ۳۹ درصد دارایی ها

افزایش ۳۷۶ درصد سود انباشته

افزایش ۱۰۲ درصد حقوق مالکانه

کاهش حاشیه سود ناخالص از ۹.۳ درصد به ۷.۱ درصد

کاهش حاشیه سود عملیاتی از ۹ درصد به ۸.۲ درصد

افزایش حاشیه سود خالص از ۷.۵ درصد به ۷.۸ درصد

افزایش بازده دارایی از ۳۴ درصدبه ۳۴.۹ درصد

کاهش بازده حقوق صاحبان سهام ۷۶ درصد به ۶۸ درصد

نرخ لحظه ای بازار

آخرین نرخ هاتغییرات

محصولات پتروشیمی

فوب فارسهفتگی - دلارتغییرات

PVC۱۸۴۴+۱.۲۶٪

PP۱۸۷۲+۰.۱۶٪

PEسنگین۱۰۶۳+۴.۰۱٪

PE سبک۱۴۸۲+۱.۳۷٪

PE خطی۱۳۷۶+۹.۵۵٪

اوره گرانوله۲۰۲+۱.۰۰٪

اوره پریل۲۰۵+۰.۰۰٪

متانول۲۲۳-۴.۲۹٪

اتیلن گلایکل۷۷۶+۱۵.۳۰٪