آرمان تحلیل

سر خط اخبار
آرمان تحلیلاخبارگزارش وضعیت کدال دی

گزارش وضعیت کدال دی

۸ خرداد ۱۴۰۰ ۰۵:۳۸

دی گزارش_فعالیت_ماهانه   دوره 1 ماهه منتهی به 1400/01/31

▪️ بانک دی طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/01/31 از محل سود تسهیلات خود 2,462,117 میلیون ریال درآمد داشته و مبلغ 3,801,247 میلیون ریال سود سپرده پرداخت نموده است.
بانک در این ماه تراز منفی %35 را ثبت نموده است

▪️ دی با سرمایه ثبت شده 6,400,000 میلیون ریال طی عملکرد 1 ماهه سال مالی منتهی به 1400/12/29 از محل سود تسهیلات مبلغ 2,462,117 میلیون ریال درآمد داشته و مبلغ 3,801,247 میلیون ریال سود سپرده پرداخت نموده است.
بانک طی عملکرد تجمیعی تراز منفی %35 را ثبت نموده است.

  گزارش_فعالیت_ماهانه  دوره 1 ماهه منتهی به 1400/02/31

▪️ بانک دی طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/02/31 از محل سود تسهیلات خود 1,772,168 میلیون ریال درآمد داشته و مبلغ 4,829,218 میلیون ریال سود سپرده پرداخت نموده است.
بانک در این ماه تراز منفی %63 را ثبت نموده است

▪️ دی با سرمایه ثبت شده 6,400,000 میلیون ریال طی عملکرد 2 ماهه سال مالی منتهی به 1400/12/29 از محل سود تسهیلات مبلغ 4,234,285 میلیون ریال درآمد داشته و مبلغ 8,630,465 میلیون ریال سود سپرده پرداخت نموده است.
بانک طی عملکرد تجمیعی تراز منفی %51 را ثبت نموده است. 

نرخ لحظه ای بازار

آخرین نرخ هاتغییرات

محصولات پتروشیمی

فوب فارسهفتگی - دلارتغییرات

PVC۲۱۷۲+۰.۲۸٪

PP۱۴۴۱+۱.۹۸٪

PEسنگین۹۷۵+۲.۸۵٪

PE سبک۱۳۱۶+۹.۱۲٪

PE خطی۱۲۳۱+۲.۰۷٪

اوره گرانوله۳۷۹+۲.۱۶٪

اوره پریل۳۸۵+۱.۵۸٪

متانول۲۸۵+۳.۶۴٪

اتیلن گلایکل۷۴۱+۱.۳۷٪