آرمان تحلیل

سر خط اخبار
آرمان تحلیلاخبارخلاصه وضعیت سود دهی چند سهم

خلاصه وضعیت سود دهی چند سهم

۲۵ خرداد ۱۴۰۰ ۰۶:۰۱

خدیزل:درآمد عملیاتی شرکت با رشد 75% در سال مالی 1399 به عدد 900 میلیارد تومان رسید و همین طور بهای تمام شده بارشد 78% به مبلغ 335 میلیارد تومان رسید. تقریبا تمامی سود 394 میلیارد تومانی شرکت ناشی شده از عملیات اصلی شرکت میباشد که نسبت به مدت مشابه رشد 80% را داشته است. سود هر سهم نیز با رشد 80% به مبلغ 394 تومان رسید.

اتکای:  پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه 100% از محل سود انباشته ،سایر اندوخته ها 

کگل: شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر از شرکت های زیرمجموعه کگل، در سال مالی 1399 مبلغ 2000 میلیارد تومان فروش داشته است که نسبت به مدت مشابه رشد 801% داشته است. بهای تمام شده نیز با رشد 685% به مبلغ 1400 میلیارد تومان رسید. تقریبا تمام سود خالص 458 میلیارد تومانی این شرکت از عملیات اصلی شرکت میباشد که نسبت به مدت مشابه رشد 2272% را داشته است.

بوعلی : انتشار اوراق اختیار فروش تبعی با شرایط تعداد 40.000.000 سهم و اعمال ضریب قیمت 1/22 برای یک سال آینده

افق: رشد ۲۱۲ درصدی سود محقق شده سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸

شفا: رشد ۹۷ درصدی سود محقق شده سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸
رشد ۸۱ درصدی درآمدهای عملیاتی
رشد ۴۸۷۴درصدی سود فروش
رشد ۵۷۷درصدی درآمدهای غیرعملیاتی

غدیس: رشد ۲۱۱درصدی سود محقق شده نسبت به سال ۹۸
رشد ۹۲درصدی هزینه های عملیاتی
سود خالص شرکت به ۱۲۲میلیارد تومان رسیده

نرخ لحظه ای بازار

آخرین نرخ هاتغییرات

محصولات پتروشیمی

فوب فارسهفتگی - دلارتغییرات

PVC۱۹۷۱+۱.۷۶٪

PP۱۲۶۲-۱.۶۴٪

PEسنگین۹۶۳+۰.۹۴٪

PE سبک۱۲۰۳+۳.۱۷٪

PE خطی۱۱۰۱-۰.۳۶٪

اوره گرانوله۳۷۳+۰.۲۷٪

اوره پریل۳۸۳+۰.۰۰٪

متانول۲۵۷+۲.۳۹٪

اتیلن گلایکل۶۹۳-۱.۱۴٪