آرمان تحلیل

سر خط اخبار
آرمان تحلیلاخبارافزایش سرمایه 1200 درصدی شستا

افزایش سرمایه 1200 درصدی شستا

۹ تیر ۱۴۰۰ ۱۰:۳۵


طبق اطلاعات منتشر شده از طریق کدال  موارد زیر در مورد افزایش سرمایه شستا قابل توجه است:

افشای اطلاعیه مهم شستا  (سایر اطلاعیه مهم تجدید ارزیابی دارائی ها (نتایج کارشناسی) گروه ب) منتهی به سال مالی 1401/03/31 شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی

 

شرح متن نامه :

احتراما، با توجه به نتایج کارشناسی، افزایش سرمایه این شرکت از محل تجدید ارزیابی دارائی ها بالغ بر 1200 درصد می باشد که به محض دریافت گزارش نهائی کارشناسی در چند روز آینده افشای مناسب صورت خواهد پذیرفت.

شستا
افشای اطلاعیه مهم (سایر اطلاعیه مهم تجدید ارزیابی دارائی ها (نتایج کارشناسی) گروه ب) منتهی به سال مالی 1401/03/31 شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی

شرح رویداد:
احتراما، با توجه به نتایج کارشناسی، افزایش سرمایه این شرکت از محل تجدید ارزیابی دارائی ها بالغ بر 1200 درصد می باشد که به محض دریافت گزارش نهائی کارشناسی در چند روز آینده افشای مناسب صورت خواهد پذیرفت.

شستا (سرمایه گذاری تامین اجتماعی)  

افشای اطلاعات بااهمیت (سایر اطلاعیه مهم تجدید ارزیابی دارائی ها (نتایج کارشناسی) گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

 

افزایش سرمایه شستا

نرخ لحظه ای بازار

آخرین نرخ هاتغییرات

محصولات پتروشیمی

فوب فارسهفتگی - دلارتغییرات

PVC۱۹۷۱+۱.۷۶٪

PP۱۲۶۲-۱.۶۴٪

PEسنگین۹۶۳+۰.۹۴٪

PE سبک۱۲۰۳+۳.۱۷٪

PE خطی۱۱۰۱-۰.۳۶٪

اوره گرانوله۳۷۳+۰.۲۷٪

اوره پریل۳۸۳+۰.۰۰٪

متانول۲۵۷+۲.۳۹٪

اتیلن گلایکل۶۹۳-۱.۱۴٪