آرمان تحلیل

سر خط اخبار
آرمان تحلیل

برچسب: گزارش بازار امروز

گزارش بازار امروز

۹ مطلب

گزارش بازار امروز

نمای پایانی بورس امروز  شاخص کل با رشد ۸۳۵واحدی همراه شد

نویسنده: تیم تولید محتوا

۱۴۰۰ تیر ۱۶

ادامه مطلب

بازار امروز 20 تیر

رشد ۱۴هزار و ۵۲۸واحدی شاخص کل (۱.۱درصد) آن را در ارتفاع یک میلیون و ۲۸۵هزار واحدی قرار داد.

نویسنده: تیم تولید محتوا

۱۴۰۰ تیر ۲۰

ادامه مطلب

گزارش بازار امروز 21 تیر

رشد ۱۹هزار و ۷۵واحدی شاخص کل (۱.۴۸درصد) آن را در ارتفاع یک میلیون و ۳۰۴هزار واحدی قرار داد.

نویسنده: تیم تولید محتوا

۱۴۰۰ تیر ۲۱

ادامه مطلب

گزارش بازار امروز 23 تیر

رشد هزار و ۶۵۳واحدی شاخص کل (۰.۱۳درصد) آن را در ارتفاع یک میلیون و ۳۰۵هزار واحدی قرار داد.

نویسنده: تیم تولید محتوا

۱۴۰۰ تیر ۲۳

ادامه مطلب

وضعیت بازار امروز 27 تیر

کاهش هشت هزار و ۳۲۹واحدي شاخص کل (۰.۶۴درصد) آن را در ارتفاع يک ميليون و ۳۰۲هزار واحدي قرار داد.

نویسنده: تیم تولید محتوا

۱۴۰۰ تیر ۲۷

ادامه مطلب

گزارش بازار امروز 28 تیر

افزایش هشت هزار و ۴۱۹واحدي شاخص کل (۰.۶۵درصد) آن را در ارتفاع يک ميليون و ۳۱۱هزار واحدي قرار داد.

نویسنده: تیم تولید محتوا

۱۴۰۰ تیر ۲۸

ادامه مطلب

گزارش بازار امروز 17 مرداد

افزایش هفت هزار و ۲۰۶واحدي (۰.۵درصد) شاخص کل آن را در ارتفاع يک ميليون و ۴۱۴هزار واحدي قرار داد.

نویسنده: تیم تولید محتوا

۱۴۰۰ مرداد ۱۷

ادامه مطلب

افزایش ۱۹هزار واحدي شاخص

افزایش ۱۹هزار و ۱۹۷واحدي شاخص کل (۱.۳درصد) آن را در ارتفاع يک ميليون و ۵۰۰هزار واحدي قرار داد.

نویسنده: تیم تولید محتوا

۱۴۰۰ مرداد ۲۴

ادامه مطلب

گزارش بازار امروز 27 شهریور

کاهش ۳۷هزار و ۹۸۶واحدی شاخص کل (۲.۵۵درصد) آن را در ارتفاع یک میلیون و ۴۵۰هزار واحدی قرار داد.

نویسنده: تیم تولید محتوا

۱۴۰۰ شهریور ۲۷

ادامه مطلب

نرخ لحظه ای بازار

آخرین نرخ هاتغییرات