آرمان تحلیل

سر خط اخبار
آرمان تحلیل

برچسب: گزارش امروز

گزارش امروز

۹ مطلب

گزارش امروز بازار 19 مرداد ماه

رشد ۲۰هزار و ۵۹۵واحدي شاخص کل (۱.۴درصد) آن را در ارتفاع يک ميليون و ۴۵۳هزار واحدي قرار داد.

نویسنده: تیم تولید محتوا

۱۴۰۰ مرداد ۱۹

ادامه مطلب

وضعیت بازار امروز 23 مرداد

افت سه هزار و ۷۹۷واحدی شاخص کل (۰.۲۶درصد) آن را در ارتفاع یک میلیون و ۴۸۰هزار واحدی قرار داد.

نویسنده: تیم تولید محتوا

۱۴۰۰ مرداد ۲۳

ادامه مطلب

گزارش بازار امروز 6 شهریور

افزایش ۲۵هزار و ۵۵۵واحدي شاخص کل (۱.۶۵درصد) آن را در ارتفاع يک ميليون و ۵۷۵هزار واحدي قرار داد.

نویسنده: تیم تولید محتوا

۱۴۰۰ شهریور ۶

ادامه مطلب

گزارش امروز بازار 8 شهریور

کاهش ۴۹هزار و ۴۰۹واحدی شاخص کل (۳.۱درصد) آن را در ارتفاع یک میلیون و ۵۲۳هزار واحدی قرار داد.

نویسنده: تیم تولید محتوا

۱۴۰۰ شهریور ۸

ادامه مطلب

گزارش امروز بازار 9 شهریور

کاهش ۲۷هزار و ۸۱۰واحدی شاخص کل (۱.۸درصد) آن را در ارتفاع یک میلیون و ۴۹۶هزار واحدی قرار داد.

نویسنده: تیم تولید محتوا

۱۴۰۰ شهریور ۹

ادامه مطلب

گزارش امروز بازار 14 شهریور

کاهش سه هزار و ۷۸۰واحدی شاخص کل (۰.۲۵درصد) آن را در ارتفاع یک میلیون و ۵۳۷هزار واحدی قرار داد.

نویسنده: تیم تولید محتوا

۱۴۰۰ شهریور ۱۴

ادامه مطلب

گزارش امروز بازار 17 شهریور

افزایش دو هزار و ۹۴۸واحدی شاخص کل (۰.۱۹درصد) آن را در ارتفاع یک میلیون و ۵۲۶هزار واحدی قرار داد.

نویسنده: تیم تولید محتوا

۱۴۰۰ شهریور ۱۷

ادامه مطلب

گزارش امروز بازار 23 شهریور

ارزش معاملات خرد بورس و فرابورس به بیش از ۶هزار میلیارد تومان رسید.

نویسنده: تیم تولید محتوا

۱۴۰۰ شهریور ۲۳

ادامه مطلب

گزارش امروز بازار 28 شهریور

کاهش ۲۹هزار و ۷۴۱واحدی شاخص کل (۲.۰۵درصد) آن را در ارتفاع یک میلیون و ۴۲۰هزار واحدی قرار داد.

نویسنده: تیم تولید محتوا

۱۴۰۰ شهریور ۲۸

ادامه مطلب

نرخ لحظه ای بازار

آخرین نرخ هاتغییرات